JASNOGÓRSKA RODZINA RÓŻAŃCOWA    Powstała w okresie religijnej odnowy narodu polskiego, w czasie obchodów Milenium Chrztu państwa polskiego., staraniem o. Bronisława Matyszczyka 06.01.1968 roku.    Zatwierdzona prawnie została przez Prymasa Tysiąclecia Stefana kardynała Wyszyńskiego. Patronem Jasnogórskiej Rodziny Różańcowej  jest Ojciec Święty Jan Paweł II, który w 1997 roku osobiście podpisał statut J R R,    Na dzień dzisiejszy Wspólnoty Jasnogórskiej Rodziny Różańcowej są obecne niemal na całym świecie: m.in. w obydwu Amerykach, w Australii i Europie; gdzie dużym zainteresowaniem cieszy się w Szwecji, Niemczech, Austrii, na Ukrainie, Łotwie i Litwie.

    Obecnym Dyrektorem Jasnogórskiej Rodziny Różańcowej jest o. Bogumił Schab, który objął prowadzenie RODZINY od 10 stycznia 2003 roku. Na zdjęciu z księdzem proboszczem Eugeniuszem Leosz.Modlitwa nad nowymi członkami Jasnogórskiej Rodziny Różańcowej:

    Wszechmogący i miłosierny Boże, Ty z niepojętej miłości do nas zechciałeś, aby Twój Syn, za sprawą Ducha Świętego, przyjął ciało z Maryi Dziewicy; poniósł śmierć na krzyżu i powstał z martwych. Pobłogosław wszystkich, którzy ustami i sercem modlić się będą na tych różańcach ku czci Rodzicielki Twojego Syna. Niech trwają w prawdziwej pobożności i zasłużą na to, aby u kresu życia stanąć przed Twoim obliczem razem z Najświętszą Maryją Panną. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Modlitwa zawierzenia nowego członka Jasnogórskiej Rodziny Różańcowej:


    Ja NN., obieram Cię dziś, Bogarodzico Dziewico Maryjo, za moją Patronkę i Orędowniczkę, pokornie prosząc, abyś mnie ustawicznie wspomagała we wszystkich moich potrzebach, teraz i w godzinę śmierci mojej. Amen.

STATUT JASNOGÓRSKIEJ RODZINY RÓŻAŃCOWEJ POD OPIEKĄ ŚWIĘTYCH ANIOŁÓW STRÓŻÓW NA JASNEJ GÓRZE W CZĘSTOCHOWIE


I. Wstęp

  Apostolstwo modlitwy różańcowej bierze swój początek od Bractwa Różańcowego, erygowanego na Jasnej Górze w 1610 r., które gromadząc w swych szeregach wiernych wszystkich warstw społecznych, duchownych i świeckich, obejmowało swym zasięgiem teren całej Rzeczypospolitej. (_)

    Inspiracją do odnowy apostolstwa modlitwy różańcowej stało się wezwanie Ks. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego, który zatroskany o losy Kościoła i współczesnego człowieka, a zarazem uwrażliwiony na znaki czasu, skierował do Polaków apel: ?Modlitwą różańcową powiążcie wszystkie Wasze serca, by stały się murem obronnym Kościoła Chrystusowego, pod opieką Zwycięskiej Pani Jasnogórskiej?.

    To Millenijne wołanie podjął paulin z Jasnej Góry, O. dr Bronisław Robert Matyszczyk i w nawiązaniu do wiekowej tradycji, odrodził na Jasnej Górze nurt modlitwy różańcowej. Powstała Jasnogórska Rodzina Różańcowa została oddana opiece Świętych Aniołów Stróżów.

    W Uroczystość Matki Bożej Jasnogórskiej, 26 sierpnia 1970 r., Jasnogórska Rodzina Różańcowa otrzymała błogosławieństwo pasterskie, a 5 sierpnia 1974 r., została prawnie ustanowiona i zatwierdzona przez Ks. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

    Do apostolatu Jasnogórskiej Rodziny Różańcowej, kierowanej przez Ojca Założyciela i aktualnego Dyrektora (_), należy realizowanie celów tej Wspólnoty Modlitewnej, a przede wszystkim szerzenie kultu Błogosławionej Bogarodzicy Maryi, poprzez propagowanie modlitwy różańcowej, jako czynnej pomocy Matce Kościoła.

II. Charakter

1.Apostolstwo Modlitwy Różańcowej, nawiązując do istniejącego od 1610 r., na Jasnej Górze Bractwa Różańcowego, nosi nazwę Jasnogórskiej Rodziny Różańcowej pod opieką Aniołów Stróżów.

2.Jasnogórska Rodzina Różańcowa jest prywatnym stowarzyszeniem wiernych i jako kościelna wspólnota religijna, budowana jest na żywej wierze, w oparciu o szczególny kult Błogosławionej Bogarodzicy Maryi.

3.Jasnogórska Rodzina Różańcowa posiada charakter czysto religijny i duchowy, dlatego nie jest związana z żadną organizacją społeczną.

III. Cele

4.W poczuciu odpowiedzialności za rozwój Królestwa Bożego na ziemi, Jasnogórska Rodzina Różańcowa poprzez modlitwę współpracuje z hierarchią kościelną w realizacji misyjnych zadań Kościoła.

5.Szczególnym zadaniem Jasnogórskiej Rodziny Różańcowej jest modlitwa w intencjach Ojca św., biskupów i kapłanów, oraz całego ludu Bożego, a także troska o zbawienie każdego człowieka, o odnowę życia religijno-społecznego i powszechny pokój Boży w całym świecie.

6.Modlitwą i czynną miłością bliźniego, na wzór Jezusa i Jego Matki, Jasnogórska Rodzina Różańcowa niesie pomoc wszystkim potrzebującym w parafii, zwłaszcza chętnie czuwa przy cierpiących i konających, jednocząc ich dusze z Bogiem.

7.Modlitwa różańcowa i życie według rozważanych tajemnic zbawienia otwiera serca ludzkie na działanie Ducha Świętego, rodzi ducha apostolstwa modlitwy oraz współpracy z duszpasterzami poszczególnych parafii.

8.Przyjęcie do Jasnogórskiej Rodziny Różańcowej dokonuje się bezpośrednio w sekretariacie na Jasnej Górze w Częstochowie, lub drogą korespondencyjną.

9.Do Jasnogórskiej Rodziny Różańcowej mogą należeć wierni zarówno z kraju, jak i cudzoziemcy.

a. nie może być przyjęty do Jasnogórskiej Rodziny Różańcowej ten, kto publicznie odstąpił od wiary katolickiej albo zerwał wspólnotę kościelną, albo podlega ekskomunice nałożonej wyrokiem lub zdeklarowanej (por. kan. 316 KPK).

b. ci, którzy zgodnie ze statutem zostali przyjęci do Jasnogórskiej Rodziny Różańcowej, a miałby miejsce wypadek, o którym mowa w punkcie 9a, powinni być natychmiast wydaleni.

c. poza wypadkami zawartymi w punktach 9 a, b, kto został przyjęty do Jasnogórskiej Rodziny Różańcowej, nie może być z niej usunięty.

  IV. Siedziba

10. Siedzibą Jasnogórskiej Rodziny Różańcowej jest Jasna Góra w Częstochowie przy ul. Kordeckiego nr 2. Zasadniczym miejscem zamieszkania Ojca Założyciela jest Klasztor Paulinów w Częstochowie na Jasnej Górze.

  V. Zarząd

11. Jasnogórska Rodzina Różańcowa w całej rozciągłości podporządkowana jest i podlega Zarządowi Generalnemu Zakonu Paulinów, który - zgodnie z kan. 305 KPK - troszczył się będzie o to, by zachowała ona nienaruszoną wiarę i obyczaje, oraz nadzorował będzie, by nie wkradły się nadużycia do dyscypliny kościelnej, jak i zarządu dobrami materialnymi.

12. Do Zarządu Jasnogórskiej Rodziny Różańcowej należą: O. Dyrektor, jego Zastępca i Rada Główna.

13. Dyrektora Jasnogórskiej Rodziny Różańcowej mianuje O. Generał Zakonu Paulinów.

14. Rada Główna Jasnogórskiej Rodziny Różańcowej składa się z 15 osób. Członków Rady Głównej powołuje O. Dyrektor spośród grona zasłużonych adiutorów, na okres 4 lat, powiadamiając o tym O. Generała.

15. Każdorazowy Dyrektor Jasnogórskiej Rodziny Różańcowej, w porozumieniu z Radą Główną, wybiera jednego spośród Ojców Paulinów jako kandydata na swego zastępcę i przedstawia go do zatwierdzenia O. Generałowi.

16. Każdorazowy Dyrektor Jasnogórskiej Rodziny Różańcowej spośród członków Rady Głównej wybiera sobie do współpracy sekretarza.

17. Zarząd, pod przewodnictwem O. Dyrektora, zbierze się przynajmniej 4 razy w roku, celem omówienia spraw i problemów duszpasterskich, wynikających z funkcjonowania Jasnogórskiej Rodziny Różańcowej oraz aktualnych zadań apostolstwa różańcowego.

18. W działalności duszpastersko-ewangelizacyjnej, w trosce o ustawiczny rozwój Jasnogórskiej Rodziny Różańcowej w naszej Ojczyźnie, a także na całym świecie, O. Dyrektor będzie informował w ogłoszeniach duszpasterskich o jej zadaniach i funkcjonowaniu, oraz zachęcał do apostolstwa modlitwy różańcowej wszystkich pielgrzymów przybywających do Jasnogórskiego Sanktuarium. Należy przywrócić dawne wejście do sekretariatu Jasnogórskiej Rodziny Różańcowej, jakie było przed pożarem obiektu.

19. O. Dyrektor przyjmuje dobrowolnie przesłane ofiary i dysponuje nimi zgodnie z ustaleniami Zarządu Generalnego Zakonu Paulinów, a co miesiąc rozlicza się z dochodów i wydatków przed O. Administratorem Generalnym Zakonu Paulinów (por. Kan. 1301). Pod koniec każdego roku przekaże O. Generałowi pisemne sprawozdanie z działalności duszpasterskiej, apostolskiej i administracyjnej Jasnogórskiej Rady Różańcowej.

VI. Zespół Adiutorów

20. Adiutorem w Jasnogórskiej Rodzinie Różańcowej może zostać kapłan, zakonnik, zakonnica lub osoba świecka, należąca do tej wspólnoty modlitewnej.

21. Osoby piastujące funkcję adiutora powinny odznaczać się żywą wiarą, gorliwością apostolską w służbie Bogu i Maryi, umiłowaniem modlitwy różańcowej oraz uczciwością i uczynną miłością bliźniego.

22. Osoby świeckie, zgłaszające się na adiutorów, powinny przedstawić O. Dyrektorowi lub jego zastępcy, świadectwo moralności od własnego proboszcza oraz zezwolenie na apostolat Jasnogórskiej Rodziny Różańcowej w swojej parafii.

23. Adiutorzy przy zapisie otrzymują świadectwo apostolstwa oraz szczegółowe informacje dotyczące działalności apostolskiej Jasnogórskiej Rodziny Różańcowej.

24. Podstawowym zadaniem adiutorów, w uzgodnieniu ze swoimi duszpasterzami, jest troska o rozwój wspólnoty modlitewnej w swoich parafiach, włączanie nowych członków, troska o rozwój życia duchowego w ramach chrześcijańskiej nauki Kościoła, oraz wszechstronne realizowanie miłości bliźniego, by poprzez oparte na wierze świadectwo życia, pociągali bliźnich do Chrystusa.

25. Wszyscy adiutorzy propagują modlitwę różańcową w swoim środowisku, uczą odmawiania różańca, starają się w pełni uczestniczyć w niedzielnej i świątecznej Mszy św., często korzystają z Sakramentów św., zwłaszcza w pierwsze piątki i soboty miesiąca, codziennie czytają Pismo św.

26. Duchowy udział adiutorów w charyzmacie Jasnej Góry nie może osłabiać ich więzi ze swoją parafią, lecz ma ją pogłębiać i ożywiać we współpracy z Duchem Świętym. Ponadto czysta i szlachetna miłość Boga i bliźniego, charakteryzująca się oddawaniem czci Matce Bożej sprawi, że wszyscy adiutorzy zaproszą swoich podopiecznych do udziału w dorocznych rekolekcjach i uroczystościach odpustowych na Jasnej Górze ku czci Królowej Różańca Świętego.

27. Dla wszystkich adiutorów raz w miesiącu odbywa się na Jasnej Górze i w parafiach dzień modlitwy i odnowy ducha.

  VII. Obowiązki członków

28. Przynależność do Jasnogórskiej Rodziny Różańcowej zobowiązuje wszystkich członków do codziennego odmawiania i rozważania przynajmniej jednej wybranej przez siebie tajemnicy Różańca św.

29. Osoby należące do róż parafialnych mogą włączyć się do Jasnogórskiej Rodziny Różańcowej i nie są obowiązane do odmawiania drugiej tajemnicy różańca. Wszyscy bowiem zespoleni w modlitwie różańcowej stanowią jedną wielką wspólnotę.

30. Każdego roku w I niedzielę października Jasnogórska Rodzina Różańcowa uczestniczy w uroczystościach odpustowych na Jasnej Górze ku czci Matki Bożej Różańcowej.

31. Przed uroczystością patronalną odbywają się w Bazylice Jasnogórskiej trzydniowe rekolekcje dla wszystkich członków Jasnogórskiej Rodziny Różańcowej. W rekolekcjach tych członkowie powinni wziąć udział, ofiarując je w szczególny sposób w intencjach Ojca św. i Kościoła.

32. W pierwszą niedzielę każdego miesiąca w Kaplicy Różańcowej na Jasnej Górze odbywać się będą spotkania duszpasterskie Jasnogórskiej Rodziny Różańcowej, którym przewodniczył będzie O. Dyrektor lub jego zastępca.

VIII. Przywileje członków

33. Przypomina się, że za odmówienie w kościele przed Najświętszym Sakramentem jednej części różańca, członkowie Jasnogórskiej Rodziny Różańcowej uzyskują odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.

34. Członkowie Jasnogórskiej Rodziny Różańcowej otrzymują specjalne błogosławieństwo Ojca św., z odpustem zupełnym na godzinę śmierci.

35. Za wszystkich członków Jasnogórskiej Rodziny Różańcowej odprawia się codziennie na Jasnej Górze Msza św., wieczysta.

36. Bracia i Siostry Jasnogórskiej Rodziny Różańcowej korzystają ze szczególnej opieki i pomocy płynącej z obietnic Matki Bożej Różańcowej, oraz owoców duchowych, wypływających ze wspólnych modlitw i zasług całej wspólnoty modlitewnej.

37. Za zmarłych członków Jasnogórskiej Rodziny Różańcowej przez cały miesiąc listopad odprawia się na Jasnej Górze Msza św., gregoriańska.

 SŁOWO o Statucie JRR

Zasadniczy program naszej pracy apostolskiej określa Statut Jasnogórskiej Rodziny Różańcowej. Działalność Jasnogórskiej Rodziny Różańcowej koncentruje się na Jasnej Górze i w terenie.
Jasna Góra jest centrum wspólnoty, miejscem zamieszkania i urzędowania Ojca Dyrektora oraz miejscem spotkań Rady Głównej i październikowych rekolekcji, a także siedzibą Sekretariatu.

  Posługa apostolska Ojca Dyrektora i Zarządu ma charakter ogólnowspólnotowy. Zadania na tym szczeblu to, przede wszystkim:
- utrzymanie kontaktów z całą wspólnotą i współpraca z adiutorami;
- wypełnianie przywilejów członków - Msze św. za żyjących i zmarłych;
- troska o miejscową wspólnotę - niedzielne Msze św. i spotkania w trzecią niedzielę miesiąca;
- organizowanie dorocznych rekolekcji dla wszystkich członków wspólnoty na początku października.

  W terenie, w parafiach, Koła Różańcowe pod kierunkiem adiutorów nadają apostolstwu wymiar lokalny. Obejmują modlitwą i dobroczynnością potrzeby środowiska, w którym żyją, stosownie do zapisu w Statucie - Modlitwą i czynną miłością bliźniego, na wzór Jezusa i Jego Matki, Jasnogórska Rodzina Różańcowa niesie pomoc wszystkim potrzebującym w parafii. Przynależność do Jasnogórskiej Rodziny Różańcowej zobowiązuje nas wszystkich do codziennego odmawiania i rozważania, przynajmniej jednej, wybranej przez siebie tajemnicy Różańca Świętego.

  Korzystamy z licznych przywilejów: codziennej Mszy św. wieczystej na Jasnej Górze, Mszy św. za zmarłych w listopadzie, błogosławieństwa Ojca Świętego z odpustem zupełnym na godzinę śmierci, modlitw całej wspólnoty i innych.
Postrzeganie Jasnogórskiej Rodziny Różańcowej w świetle postanowień Statutu nie oddaje istoty jej życia wewnętrznego: miłości do Matki Bożej i Pana Jezusa, charyzmatu modlitwy i duchowej jedności. W tym aspekcie, w aspekcie siły duchowej, życie tej wspólnoty jest służbą Kościołowi i udziałem w jego życiu.

  Jasnogórska Rodzina Różańcowa:
- wspierała modlitwą osobę Księdza Prymasa Stefana Wyszyńskiego w jego udrękach i chorobie;
- czuwaniem i modlitwą otaczała Ojca Świętego Jana Pawła II podczas jego podróży apostolskich;
- co roku trwa na 40-to Godzinnym Nabożeństwie;
- każdego 13-tego dnia miesiąca w Kaplicy Matki Bożej ofiarowuje modlitwę różańcową w intencji dziewięcioletniej Wielkiej Nowenny Fatimskiej;
- nieustannie pogłębia swoją duchowość, która rodzi się ze słuchania i rozważania Słowa Bożego oraz poznawania i przeżywania teologii Różańca Świętego.

  Jasnogórska Rodzina Różańcowa jest Wielką Armią Pomocników Maryi. W jej szeregi wpisały się miliony członków, z  tej  liczby  około 1/3  zamieszkuje i rozwija apostolstwo za granicą, na wszystkich kontynentach świata. Jest to zaplecze modlitewne dla Jasnej Góry, naszej Ojczyzny i świata.

  Wypełniają się słowa wypowiedziane u tronu Królowej Polski 1 października 1978 r. podczas Jasnogórskich Rekolekcji Różańcowych:
Musimy opasać całą Polskę Różańcem! Musimy opasać cały świat Różańcem! Spełnić wszelkie życzenia Matki Najświętszej z Lourdes, Gietrzwałdu, z Fatimy, gdzie podaje Różaniec i wzywa do pokuty.
Różaniec Święty - to jest broń, która zwycięży! To broń, która jest zdolna wszystkich szatanów strącić do piekła.

Stanowimy duchową, nie inną, Armię, wspólnotę wiary, wspólnotę miłości, wspólnotę nadziei ukrytej w Sercu Królowej Polski.

  Ojciec Święty Jan Paweł II wołał: Nie możemy zaprzepaścić bogactwa łask i darów, które otrzymujemy za przyczyną modlitwy różańcowej, nie możemy roztrwonić dziedzictwa i dorobku przeszłych pokoleń.

  Zadania Braci i Sióstr należących do Jasnogórskiej Rodziny Różańcowej

    Codziennie odmawiamy i rozważamy przynajmniej jedną tajemnicę Różańca św., w wolnym czasie więcej, dlatego Różaniec zawsze nosimy przy sobie.

    Na różańcu modlimy się: w intencji Ojca św., księży biskupów i kapłanów, za Kościół, a szczególnie o nawrócenie grzeszników, pokój między narodami oraz za wszystkich członków Jasnogórskiej Rodziny Różańcowej.

    Często przystępujemy do Sakramentów św. W każdą niedzielę i święta uczestniczymy we Mszy św.

    Pomagamy biednym i potrzebującym pomocy.

    Odwiedzamy chorych i cierpiących. Współpracujemy w apostolstwie różańcowym z duszpasterzami parafii.

    Każdego roku bierzemy czynny udział w rekolekcjach na Jasnej Górze, które odbywają się przez trzy dni przed pierwszą niedzielą października (czwartek, piątek, sobota); rozpoczęcie w czwartek o godz. 9:00 w Bazylice, zakończenie w niedzielę przed Szczytem o godzinie 11:00 na Mszy św. Pontyfikalnej.

Przywileje duchowe

    Wraz z dyplomem przyjęcia do Jasnogórskiej Rodziny Różańcowej, założonej dnia 6 stycznia 1968 r., otrzymujemy Błogosławieństwo Ojca św. z odpustem zupełnym na godzinę śmierci.

    Codziennie odprawiamy Msze św. wieczyste o godz. 7:00 przed Cudownym Obrazem Matki Bożej Częstochowskiej za wszystkich członków żywych i zmarłych Jasnogórskiej Rodziny Różańcowej.

    Korzystamy z modlitw i zasług całej Rodziny Różańcowej, liczącej obecnie ponad jedenaście milionów członków, której Statut podpisał jej Patron _ Ojciec św. Jan Paweł II.

    Ogromnie cieszymy się z obietnic Matki Bożej Różańcowej z Fatimy:

Obietnice Matki Bożej Fatimskiej za odmawianie Różańca Świętego

    Ktokolwiek będzie Mi służył przez odmawianie Różańca, otrzyma wyjątkowe łaski. Obiecuję Moją specjalną obronę wszystkim, którzy będą odmawiać Różaniec. Różaniec stanowi skuteczną broń przeciwko piekłu i zniszczy wszystkie herezje na świecie. Modlitwa różańcowa sprawi, że cnoty i dobre dzieła zakwitną w Kościele i wydadzą wspaniałe owoce zbawienia. Kto codziennie odmawia Różaniec i rozważa jego tajemnice, nie zginie na wieki. Ci, którzy w jakiejkolwiek potrzebie zwrócą się do Mnie w modlitwie różańcowej, zawsze zostaną wysłuchani. Ktokolwiek uczci Mnie przez odmawianie Różańca, nie umrze śmiercią niespodziewaną, bez Sakramentów świętych. Wierni, przez odmawianie Różańca, będą mieli w swoim życiu i przy śmierci światło Boże i pełnię Jego łaski. Uwolnię z czyśćca duszę tych wiernych, którzy za swojego życia na ziemi, czcili Mnie na Różańcu. Wierne dzieci Różańca zasłużą na wysoki stopień chwały w niebie. Kto odmawia Różaniec, nie będzie się lękał śmierci, bo Ja będę w tej godzinie przy odejściu duszy z tego świata. Wszystkich, którzy odmawiają Różaniec i rozpowszechniają go wśród innych, będę ich wspomagała w każdej potrzebie. Otrzymałam od Mojego Boskiego Syna obietnicę, że wszyscy obrońcy Różańca, będą mieli szczególne orędownictwo w czasie ich życia na tym świecie i w godzinie śmierci. Wszyscy, którzy odmawiają Różaniec, są Moimi dziećmi i Mojego Syna Jezusa Chrystusa. Nabożeństwo do Mojego Różańca jest wielkim znakiem przeznaczenia do nieba.

KOŁO JASNOGÓRSKIEJ RODZINY RÓŻAŃCOWEJ W PARAFII PW. ŚW. ANDRZEJA APOSTOŁA W RAWICZU - SARNOWIE.    Jasnogórska Rodzina Różańcowa jest wspólnotą modlitewną, która od wielu już lat istnieje przy kościele św. Andrzeja Apostoła w Sarnowie. Gromadzi w swoich szeregach osoby w różnym wieku, które poprzez modlitwę różańcową pragną służyć Kościołowi, wspierać dzieło ewangelizacji oraz dążyć do uświęcenia własnego i bliźnich, szczególnie swoich bliskich oraz tych którzy najbardziej potrzebują Bożego Miłosierdzia. Jasnogórska Rodzina Różańcowa w naszej parafii powstała w 1986 r. z inicjatywy pana Józefa Muszalskiego który mieszkał na ulicy Strzeleckiej. W domu u państwa Heleny i Józefa Muszalskich grupa założycielska spotykała się na modlitwie różańcowej w pierwszą sobotę miesiąca.

Pierwsza grupa założycielska Jasnogórskiej Rodziny RóżańcowejHelena Józef Muszalscy Waleria Andersch
Marianna Maćkowska Maria Skowrońska
Maria Ryznar Jadwiga Samelska
Teresa Imalska Anna Giezek
Jadwiga Strużyk Zofia Giezek


    Gdy rodzina państwa Muszalskich wyprowadziła się z naszej parafii opiekę nad JRR przejęła pani Maria Maćkowska, która zwróciła się z prośbą do księdza proboszcza Mariana Grzegorowskiego czy może być odmawiany różaniec święty w kościele przed mszą świętą na co uzyskała zgodę. Pierwsze panie które prowadziły modlitwę różańcową to:

Marianna Maćkowska Teresa Gęstwa
Franciszek Adamczak Marianna Sprutta
Zofia Kusztelak Jadwiga Giezek


Modlitwa odmawiana przez członków Jasnogórskiej Rodziny Różańcowej    „Wspomnij na nas, o Maryjo, na nas którzy wzdychamy na tym łez padole, błagając Cię pełni ufności. Racz nam wyprosić u Boga łaski, o które prosimy. Niech błogosławi tym wszystkim którzy biorą udział w modlitwie Różańcowej przed każdą mszą świętą. Święta Matko Boża, aby nasze serca rozpaliły się w zetknięciu z Boskim płomieniem”

    W miesiącu październiku jest odprawiana msza święta w intencji żywych i zmarłych członków JRR z naszej parafii.

Opracował ks. prob. E. Leosz. i W. AnderschCzłonkowie Jasnogórskiej Rodziny Różańcowej:

  1. Andersch Waleria
  2. Andersch Ewa
  3. Brzeskieniewicz Lucyna
  4. Szymański Józef
  5. Samelska Jadwiga
  6. Młoda Irena
  7. Walczak Teresa
  8. Andersch Sławomir
  9. Jasiak Anna
10. Sadowska Helena
11. Sadowski Czesław
12. Dopierała Zenon
13. Chwierot Elżbieta
14. Kowalkowska Marianna
15. Imalska Teresa
16. Polowczyk Mieczysława
17. Pietrzak Genowefa
18. Kubis Maria
19. Mikołajczyk Przemysław
20. Oterska Helena
21. Ryznar Zofia
22. Nowak Zofia
23. Jarosz Małgorzata
24. Pecold Stanisława
25. Sadowczyk Emilia
26. Nawrocka Maria
27. Dembska Janina
28. Dudka Seweryna
29. Andrzejewska Teresa
30. Maćkowiak Dorota


Zmarli:
1. Galeja Helena - zm.30.04.2015r.
2. Marszałek Stefania
3. Gęstwa Teresa