CARITAS PRZY PARAFII  pw.  św. Andrzeja Apostoła w Rawiczu - Sarnowie.  PODSTAWY  PRAWNE

1. Podstawę formalnoprawną dla powołania Parafialnego Zespołu CARITAS  stanowi Statut CARITAS Archidiecezji Poznańskiej z dnia 29.05 2008 roku.  Parafialny Zespól CARITAS, zwany dalej Zespołem, działa na zasadzie postanowień art. 19-33 ww. Statutu CARITAS.
2. Parafialny Zespół CARITAS jest podstawową jednostką CARITAS Archidiecezji Poznańskiej.
3. Sposób powołania Zespołu, jego zadania i działanie opisane są również w Instrukcji Konferencji Episkopatu Polski o Pracy Charytatywnej w Parafiach z 18.03.2002roku.
4. Powstałe na terenie Parafii Zespoły są własnością CARITAS lub parafii, jako osób prawnych. Posługują się pieczątką parafialną lub pieczątką CARITAS Archidiecezji Poznańskiej (art. 32 Statutu).
5. W parafiach, w których Zespół CARITAS nie został dotychczas powołany, grupa parafian (może to być dotychczasowy zespół charytatywny) z inicjatywy księdza proboszcza tworzy taki Zespół, po zapoznaniu się z niniejszą Instrukcją.

  ZASADY DZIAŁANIA
l. Celem Zespołu jest niesienie pomocy poszczególnym osobom (rodzinom), zamieszkałym na terenie parafii, bez względu na ich wyznanie i przekonania.
2. Realizacja tego celu stawia przed Zespołem następujące podstawowe zadania:
a) mobilizowanie wspólnoty parafialnej do wspierania działalności charytatywnej ofiarami, czynem i modlitwą,
b) zbieranie informacji o potrzebujących wsparcia i rozpoznawanie zasadności zgłoszeń.
3. Zespól obejmuje swoim działaniem:
a) potrzebujące opieki osoby samotne, starsze, chore, niepełnosprawne,
b) rodziny wielodzietne żyjące w ubóstwie,
c) osoby ubogie, samotnie wychowujące dzieci,
d) ludzi uzależnionych: alkoholików, narkomanów,
e) osoby przeżywające inne trudności.
4. Zespół, działając w duchu wiary i modlitwy, dokłada starań, aby parafia stała się prawdziwą wspólnotą miłości. W tym celu:
a) uroczyście obchodzi święta związane z miłosierdziem chrześcijańskim: Święto Miłosierdzia Bożego (w II Niedzielę Wielkanocy), bł. Urszuli Ledóchowskiej (29 maja), św. Antoniego (13 czerwca), św. Brata Alberta (l 7 czerwca), NMP Matki Kościoła, św. Wincentego a Paulo (27 września), św. Szczepana (26 grudnia),
b) swoim przykładem zachęcają wiernych do modlitwy za żywych i umarłych, do praktykowania wzajemnego przebaczenia oraz do pełnienia innych uczynków miłosierdzia co do duszy i co do ciała,
c) kultywują parafialne i rodzinne zwyczaje charytatywne, np. Tydzień Miłosierdzia, Dzień Chorych, Dzień Seniora, św. Mikołaja, itp.

  ZARZĄD ZESPOŁU
l. Zarząd Parafialnego Zespołu CARITAS  w Rawiczu - Sarnowie stanowią:
a) przewodniczący ks. proboszcz -  Eugeniusz Leosz,
b) zastępca - Andrzejewska Teresa
c) sekretarz - Wasielewska Iwona
d) skarbnik - Cieplik Krystyna

    CZŁONKOWIE ZESPOŁU
1. Członkami Zespołu są parafianie, włączający się w jego działalność przez złożenie  deklaracji:
a) członka czynnego:
  1. Andersch Walera
  2. Andrzejewska Teresa
  3. Bandulet Dorota
  4. Brzeskiwiniewicz Lucyna
  5. Ciesielska Felicja
  6. Chwierot Elżbieta
  7. Cieplik Krystyna
  8. Dolińska Mieczysława
  9. Durczewska Wiesława
10. Głogosz Iwona
11. Gottschling Cyryla
12. Gruszczak Kazimiera
13. Kończak Magdalena
14. Kubiak Maria
15. Maćkowiak Dorota
16. Miler Maria
17. Nawrocka Maria
18. Oterska Helena
19. Sierpowska Monika
20. Stasik Dorota
21. Trzecielińska Lidia
22. Wojciechowska Wanda
b) członka wspierającego:
  1. Jasiak Anna

2. Członkowie czynni realizują działalność charytatywną w bezpośrednich kontaktach z osobami potrzebującymi pomocy lub sprawują funkcje organizacyjne w Zarządzie. Pracę swoją wykonują społecznie. Obowiązuje ich w sumieniu dyskrecja w odniesieniu do osób, którym udzielana jest pomoc.

  3. Członkowie wspierający świadczą  pomoc w postaci usług.

  ORGANIZACJA DZIAŁALNOŚCI CHARYTATYWNEJ

  l. Działalność charytatywna organizowana jest przez:
a) pomoc materialną,
b) pomoc opiekuńczo-usługową,
c) wsparcie duchowe,
d) akcje charytatywne,
e) przekazywanie żywności z PEAD.

2. Pomoc materialna udzielana jest w formie:
a) wsparcia finansowego, przyznawanego  w postaci zakupionych artykułów żywnościowych, szkolnych, itp.
b) darów rzeczowych.

  3. Pomoc opiekuńczo-usługową realizowana jest przez odwiedzanie osób starszych, samotnych w celu udzielania pomocy przy wykonywaniu różnych czynności domowych.

  4. Wsparcie duchowe realizowane jest przez odwiedziny, nawiązanie rozmowa, wspólną modlitwę, ewangelizację, pomoc w dotarciu do kościoła itp.

  5. Akcje charytatywne związane z umożliwieniem dzieciom z ubogich rodzin udziału w wypoczynku letnim (np. koloniach), starszym, chorym i niepełnosprawnym w rekolekcjach, przygotowaniem paczek świątecznych, organizowaniem  „Dnia Chorych” itp.

  6. Zespół ewidencjonuje osoby potrzebujące pomocy na podstawie:
a) osobistych zgłoszeń tych osób,
b)zgłoszeń dokonanych przez inne osoby (krewnych, sąsiadów, przypadkowych obserwatorów),
c) informacji przekazywanych przez kapłanów z wizyt duszpasterskich (kolęda, odwiedziny chorych),
d) rozeznania prowadzonego przez członków Zespołu we współpracy z opieką społeczną.

  7. Zespół dokumentuje swoją działalność przez prowadzenie kartotek osób potrzebujących, protokołów spotkań, kroniki, ewidencji otrzymywanych darów i ofiar oraz innych ksiąg i dokumentów. Dokumentacja ta pozostaje do wyłącznego wglądu władz  kościelnych.

  8. Zespół przedstawia swoją działalność w okresowym lub rocznym sprawozdaniu, a w razie konieczności na każdą prośbę Dyrektora CARITAS Archidiecezji Poznańskiej.

    ŚRODKI   FINANSOWE ZESPOŁU
1. Środki finansowe na pomoc potrzebującym pochodzą z:
-  ofiar składanych do skarbony św. Antoniego,
-  dotacji przekazywanych przez osoby fizyczne lub prawne,
-  zbiórek przykościelnych, organizowanych poza zbiórkami ogólno diecezjalnymi na CARITAS,
-  innych źródeł.

  2. Dary rzeczowe, przekazywane przez parafian, itp.
Strona Caritas Archidiecezji Poznańskiej: http://www.caritaspoznan.pl 

  POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Zespół rozpoczął swoją działalność po zgłoszeniu przez Księdza Proboszcza Mariana Grzegorowskiego 15.12.1999r. i zatwierdzeniu przez Księdza Dyrektora CARITAS Archidiecezji Poznańskiej. Panie z Caritas parafialnego albo poumierały albo zrezygnowały. Ksiądz prob. Eugeniusz Leosz stworzył w 2015r. grupę niewiast utrzymującą w czystości świątynię. W dniu 19.09.2016r. na spotkaniu z paniami przekształciły się i dołączyły do Caritas Parafialnego. Wybrały spośród siebie nowe władze Zarządu Parafialnego Zespołu CARITAS  w Rawiczu - Sarnowie.