Czym jest Akcja Katolicka

Akcja Katolicka jest stowarzyszeniem katolików świeckich, którzy w zorganizowanej formie najściślej współpracują z hierarchią kościelną w realizacji apostolskiej misji         Kościoła.
Zorganizowana współpraca świeckich z duchowieństwem w realizowaniu zadań ewangelizacyjnych należy od czasów apostolskich do stałej i owocnej tradycji Kościoła Świętego. Konferencja Episkopatu Polski powołała do życia Akcję Katolicką w Polsce, która jeszcze bardziej włączy ludzi świeckich w budowanie Kościoła Chrystusowego.
Akcja Katolicka jest stowarzyszeniem, w którym katolicy świeccy mogą realizować to powołanie, jakie otrzymali na mocy sakramentów Chrztu i Bierzmowania.
 Celem Akcji Katolickiej jest pogłębianie formacji chrześcijańskiej oraz organizowanie bezpośredniej współpracy katolików świeckich z hierarchią kościelną w prowadzeniu misji apostolskiej Kościoła. Stowarzyszenie prowadzi wielokierunkową działalność społeczną - charytatywną, kulturalną i edukacyjną. Prowadzi szkoły, ośrodki pomocy społecznej, świetlice terapeutyczne, wydaje książki i pisma, redaguje audycje radiowe, zajmuje się również działalnością pielgrzymkowo-turystyczną nakierowaną na popularyzację ważniejszych sanktuariów w kraju i na świecie. Organizuje liczne konkursy dla dzieci i młodzieży, których celem jest popularyzacja rodzimej historii i tradycji religijnej. Od początku aktywnie uczestniczy w organizowaniu Dnia Papieskiego. Krajowy Instytut Akcji Katolickiej stara się niezwłocznie reagować na zagrożenia wiary i moralności zajmując stanowiska oraz wydając opinie i oświadczenia w ważnych sprawach dotyczących życia społecznego.

Powołanie Akcji Katolickiej w Sarnowie

W listopadzie 1997 r. Zygmunt Wolny otrzymał pierwszą nominację na funkcję prezesa Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej. Dzień ten uznajemy za początek Akcji Katolickiej w naszej parafii. Pierwszym asystentem Parafialnego Oddziału Akcji katolickiej był ks. Dr Marian Grzegorowski. Aktualnie od dwóch lat asystentem jest ksiądz proboszcz Eugeniusz Leosz. POAK powstał jako odpowiedź na wezwanie Jana Pawła II który w swoim przesłaniu powiedział „ Kościół nie może się obejść bez Akcji Katolickiej(...) potrzebuje świeckich, którzy w Akcji Katolickiej znaleźli szkołę świętośći i dzięki niej nauczyli się wprowadzać w życie radykalne przesłanie Ewangelii.”

Prezesi
1997 - 2004 - Zygminut Wolny
2004 - 2012 - Maria Joachimiak
2012 - 2016 - Tadeusz Pięta
2016 - Agata Roszak

Co robimy w parafii:

Działania Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej (POAK) wynikają ze Statutu Akcji Katolickiej w Polsce. W sarnowskiej parafii należą do nich:
• Organizowanie wieczerzy wigilijnej dla osób starszych i samotnych z parafii ,
• Organizowanie pielgrzymek śladami Ojca Świętgo Jana Pawła II,
• Przygotowanie i uczestniczenie w adoracji najświętszego sakramentu w każdy pierwszy
  czwartek miesiąca,
• Przygotowanie i prowadzenie Drogi Krzyżowej
• Bierzemy udział w działaniach Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickie
• Organizowanie wyjazdów do teatru, kina, na koncerty
• Organizowanie projekcji filmów o teamtyce religijnej i patriotycznej,
• Organizowanie oraz uczestniczenie w uroczystościach patriotycznych,
• Organizowanie majówek rowerowych śladami krzyży i kapliczek przydrożnych,
• Organizowanie uroczystości jubileuszowych najstarszym członkom,
• Organizowanie zajeć dla dzieci i młodziezy parafialnej (rowery, rolki, gry zespołowe) oraz
   aerobik dla starszych
• Festyn Rodzin ( od 1993r. do 2013r.)
• Konkurs Biblijny,

Działania w 2016:

• Adoracja najświętszego sakramentu w pierwsze czwartki miesiąca
• Zainicjowanie i prowadzenie przed Mszą Swiętą niedzielną śpiewu „ Godzinek”
• Prowadzenie Drogi Krzyżowej
• Uczestniczenie w obchodach 1050 rocznicy chrztu Polski
• Majówka rowerowa
• Uczestniczenie w obchodach 20-lecia odrodzenia Akcji Katolickiej Archidiecezji
  Poznańskiej
• Msza święta i przyjecie z okazji 90 urodzin Pani Anny Jasiak
• Przygotowanie oprawy muzycznej oraz plastycznej podczas Uroczystej Mszy Swiętej dla
  gości ŚDM z Hiszpanii,
• Pielgrzymko-wycieczka do Wadowic, Wisły, Żywca, Rychwałdu
• Pielgrzymka do Sanktuarium Matki Bożej uzdrowienia chorych w Smolicach
• Roller day - łączymy pokolenia, akcja z okazji europejskiego tygodnia sportu
• Udział w Poznańskim Forum Duszpasterskim,